Elsikkerhet

Elsikkerhetsavdelingens plass i offentlig forvaltning

Alle energiverk er pålagt å føre tilsyn med anlegg som forsynes fra energiverkets nett. Det formelle navnet på denne tilsynsenheten er Det Lokale Eltilsyn (DLE). Alt arbeid på avdelingen dreier seg om elsikkerhet. Vi har derfor valgt å kalle avdelingen Tilsynsavdelingen. Vi anser elsikkerhetsarbeidet som en viktig del av Nordkyn Kraftlag`s kundeservice.

Elsikkerhetsavdelingen arbeider i henhold til årlige føringer fra Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap (DSB). På bakgrunn av DSBs føringer utarbeider vi lokale planer tilpasset våre forhold. Fra 1. juli 2007 er det fastsatt en egen forskrift om lokalt eltilsyn.

DSB er forvaltningsmessig overordnet everket. Tilsynsarbeidet som utføres av Elsikkerhetsavdelingen er å regne som en del av den offentlige forvaltningen, og er følgelig underlagt Forvaltningslovens bestemmelser.

Elsikkerhetsavdelingens arbeidsoppgaver

Vi skal bidra til økt elsikkerhet gjennom:

  • informasjonsarbeid
  • å øke kunnskapsnivået både i elektrobransjen og hos våre kunder
  • sikkerhetskontroll av elektriske anlegg
  • oppfølging av Internkontrollsystemer i bedrifter

Gjennom dette skal vi bevisstgjøre alle brukere om farer ved bruk av elektrisitet. Dette skal bidra til

  • sikre installasjoner
  • sikker bruk av elektriske apparater og utstyr
  • gode vedlikeholdsrutiner

Formelt er våre arbeidsoppgaver forankret i Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr med underliggende forskrifter:

I enkelte tilfeller kan også Forskrift om elektriske forsyningsanlegg bli lagt til grunn for vårt tilsyn.

I tillegg kommer Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) til anvendelse overfor alle bedrifter.

I bedrifter hvor det er områder med eksplosjonsfare gjelder i tillegg Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer.