Priser

Nettariffer fra 01.01.2020

Våre husholdningskunder er fritatt for merverdiavgift og forbruksavgift.
Tariffer Energiledd Øre/kWh Fastbeløp Kr/år
H4 - Husholdning 22 3700
H6 – Hytter / Fritidsboliger 22 3700
T4 – Mindre bedrifter 20 5000
T4 – Byggestrøm 22 3700
T3 – Større industri 17 10000

I tillegg kommer en avgift til statlig enøk-fond Enova på 1,0 øre / kWh for husholdningskundene. Bedrifter må betale 800 kr pr år til ENOVA.