Priser

Nettariffer fra 01.01.2021

Våre husholdningskunder er fritatt for merverdiavgift og forbruksavgift.
Tariffer Energiledd Øre/kWh Fastbeløp Kr/år
H4 - Husholdning 14,30 3700
H6 – Hytter / Fritidsboliger 14,30 3700
T4 – Mindre bedrifter 13,00 5000
T4 – Byggestrøm 14,30 3700
T3 – Større industri 11,05 10000

I tillegg kommer en avgift til statlig enøk-fond Enova på 1,0 øre / kWh for husholdningskundene. Bedrifter må betale 800 kr pr år til ENOVA.

Alle priser er eks. moms.