Priser

Nettariffer fra 01.01.2022

Våre husholdningskunder er fritatt for merverdiavgift og forbruksavgift.
Tariffgruppe Fastledd
kr.
Effektledd
kr./kW pr. år
Energiledd
øre/kWh
Årsforbruk opptil 100 000kWh* 3 900   11,5
Stor næring  0-300 kW 10 000 475 7,0
Stor næring > 300 kW 75 000 400 7,0
Stor næring > 4000 kW 75 000 550 6,5

*Tariffen omfatter husholdning, fritidsbolige og næring med årlig forbruk opp til 100 000 kWh

I tillegg kommer en avgift til statlig enøk-fond Enova på 1,0 øre / kWh for husholdningskundene. Bedrifter må betale 800 kr pr år til ENOVA.

Alle priser er eks. moms.